Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sáfár József (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://spefekteto.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://spefekteto.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: Sáfár József

Székhely és levelezési cím: 8312 Balatonederics Dózsa u. 9.

E-mail cím: info@spefekteto.hu

Adószám: 54966471-1-39

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a https://spefekteto.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: SpEFEKTETO áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A SpEFEKTETO áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

A SpEFEKTETO áruházban történő vásárlás elektronikus úton az Előfizetek gombra kattintással lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A SpEFEKTETO áruház szolgáltatásainak egy része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban vásárláshoz/regisztrációhoz kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Az Ügyfél kizárólag emailben tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Internet cím: https://spefekteto.hu

E-mail: info@spefekteto.hu

REGISZTRÁCIÓ

A https://spefekteto.hu/portfolio oldalon, az ott található „Előfizetek” gombra kattintással kerülhet sor a regisztrációra. A kötelezően megadandó adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, utca- házszám, város, állam/megye, irányítószám, telefonszám, valós e-mail cím és egy szabadon választott jelszó. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a https://spefekteto.hu/fiokom-oldal oldalon a Profil menüpontban, illetve a fiókregisztrációkor kapott értesítő e-mailben található linkre kattintással van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@spefekteto.hu -ra küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására és a szolgáltatás újbóli igénybevételére többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

MEGRENDELÉS/VÁSÁRLÁS/ELŐFIZETÉS

A vásárolandó szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a https://spefekteto.hu és https://spefekteto.hu/portfolio oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a szolgáltatás a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése merülne fel, az info@spefekteto.hu email cím készséggel áll rendelkezésére.

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

A Weboldalról megvásárolható szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megvásárolt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a szolgáltatás elérhetővé tétele csak ezt követően lehetséges.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” FT-os vagy “1” FT-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás nyújtását, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A vásárlást a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatás elérhetővé tételének késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Vásárlásra, a szolgáltatás igénybevételére a SpEFEKTETO áruházban a Feliratkozás gombra kattintással, majd a Kosár használatával van lehetőség. Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással a regisztrációs adatokat kell megadni és a „Továbba PayPalra” gombra kattintva a fizetési oldalon kell fizetni ahol az ügyfél választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. A Kosár tartalmát törölni, módosítani van lehetőség az”x”-re kattintással. A „Vásárlás folytatása” gombra katintással az ügyfél kiválaszthat egy másik szolgáltatást, majd ezt követően az Add to cart gombra kattintással újból a kosár oldalra kerül ahol immáron az új, megváltoztatott szolgáltatás csomagot vásárolhatja meg a fentebb már leírt módon. A vásárlást követően az ügyfél visszaigazoló email-t kap az oldalra történő regisztrációról, a vásárolt szolgáltatásról, az ehhez tartozó tagsági szintről, illetve az email címének megerősítéséről. FONTOS!: A szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfélnek meg kell erősítenie az e-mail címét a megerősítő linkre kattintással! A szolgáltatás időtartamának lejártáról, annak meghosszabbításáról, az ügyfél e-mailben kap értesítést. Az előfizetés meghosszabbítására az e-mailben kapott linkre kattintva, bejelentkezést követően van lehetőség.

A Honlapon megjelenített szolgáltatások vételára bruttóban van feltüntetve.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. portfolio törlése a kosárból a „x”.re kattintva).

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató e-mailben felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az info@spefekteto.hu email címen fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. A Kereskedőt együttműködési kötelezettség terheli!

Jogvita esetén a Veszprémi Járásbíróság az illetékes.

Cím

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.

Levelezési cím

8202 Veszprém, Pf. 830.

Központi telefonszám

+36 88 590 220
+36 70 514 7695
Fax: +36 88 590 235

E-mail cím

birosag_veszpremvb@veszpremvb.birosag.hu

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Az oldal (https://spefekteto.hu) folyamatos feltöltés és fejlesztés alatt áll!

 

 

 

0

Kosár tartalma